Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.a-svobodova.cz.

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.a-svobodova.cz. (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí Alena Svobodová, Podlí 165, 664 03.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:                                                                                                                                                                           -  objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní   obchodu)                                                                                                                                                                                                    - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,                                    - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
 6. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky obsahující všechny povinné údaje kupujícího a jejím potvrzením ze strany prodávajícího.
 7. Objednávka kupujícího bude prodávajícímu potvrzena e-mailem, ve kterém bude informován o přijetí objednávky ke zpracování. Závaznou se objednávka stává po jejím potvrzení kupujícímu s uvedením termínu dodání a jiných nezbytných údajů.
 8. Každou objednávku je kupující oprávněn odvolat do doby, než mu bude doručeno potvrzení prodávajícího o jejím závazném přijetí. Kupující tak může učinit i telefonicky či e-mailem (postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 10. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a těmto bez výhrad rozumí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 11. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe e-mailem nebo faxem na základě zaslaného potvrzení objednávky kupujícímu, jakož i úhradu objednaného zboží před odsláním.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA

 1. Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít.
 2. Objednané produkty dodá prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny při osobním přdání v hotovosti, nebo bankovním převodem předem prostřednictvím provozovatele (přepravní služby) GLS, Zásilkovna. (dále jen dopravce)
 3. Cena za dopravu se liší podle váhy a rozměru dodávaného produktu a je odvislá od cen stanovených dopravcem. Dodací lhůta je závislá na druhu objednaného zboží a je zpravidla do 5-ti pracovních dnů, pokud není u produktu uvedeno jinak. V případě, že některé produkty nebudou skladem, zavazuje se prodávající kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím další postup.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:                                                                                                                                                                                              - v hotovosti v případě osobního předání zboží,                                                                                                                                            - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 329425602, vedený u společnosti ČSOB (dále jen "účet prodávajícího");
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná po potvrzení objednávky prodávajícím, před odesláním zboží..
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, pokladní doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, pokladní doklad vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky zboží a v případě platby převodem ji zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího před odsláním zboží.
 9. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro kupujícího konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 10. Cena balného se odvíjí od množství a typu objednaného zboží. Cena za přepravu dopravcem závisí na volbě způsobu dodání zboží kupujícím a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. S konečnou cenou přepravy bude kupující seznámen při volbě způsobu dodání zboží před odesláním objednaného zboží. Kupní cena a cena za balné i přepravu je splatná před odesláním zboží kupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. Zboží vyrobené na zakázku nebo zboží upravené podle požadavků zákazníka nepodléhá režimu eshopu (je řešeno poptávkou).

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je povinen doručit v zákonné čtrnácti denní lhůtě ode dne převzetí produktu prodávajícímu do místa jeho podnikání svůj písemný projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

 2. Když se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

 3. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

 4. Zásilka s vráceným produktem musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího) a musí být doručena prodávajícímu. Produkty vrácené jako zásilka na dobírku je prodávající oprávněn odmítnout převzít.

 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

 6. V případě dodání poškozeného, nebo opotřebeného či jinak z nehodnoceného zboží například v neoriginálním balení nelze odstoupit od kupní smlouvy a zboží Vám bude navráceno zpěť na Vaše náklady.

 7. Kupující uvede bankovní účet, na který žádá vrátit zaplacenou kupní cenu a to včetně uvedení bankovního ústavu. Odstoupením od smlouvy smlouva od samého počátku zaniká a strany jsou si povinny vydat to, co si na jejím základě navzájem plnily. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do třiceti dnů ode dne, kdy dojde k zániku kupní smlouvy a vrácení objednaného produktu.

 8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.                                                                                                                                                                                                                                                 

6. PRÁVA  Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:    - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,                                                                                                                                                                              - je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:                                                                                                        - je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,                                                - věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,                                        - věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 6. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:                                                              -prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,                                        - se vada projeví opakovaně,                                                                                                                                                                                    - je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo                                                                                                                              - je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 8. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc.
 9. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 12. Po marném uplynutí lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 13. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 14. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 16. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.
 17. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:                                                                                                                                          - neodborným použitím zboží,                                                                                                                                                                              - mechanickým poškozením nebo opotřebením,                                                                                                                                          - užíváním zboží v rozporu s pokyny prodávajícího.
 18. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Podolí 165, 664 03 Podolí, či elektronickou poštou na adrese: svobodova.alen@email.cz

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat produkt kupujícímu.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat produkt a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

8. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen při vyplnění objednávky uvést správné, úplné a pravdivé údaje.

 1. V případě, že produkt při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 11. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 12. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního kontaktů, adresy dodání zboží).
 13. Osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány dobrovolně za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.
 14. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Podolí 165, 664 03 Podolí, adresa elektronické pošty: svobodova.alen@email.cz, telefon +420728242348. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Podolí dne 12.11.2023